Hypothecair en consumentenkrediet revisited

Hypothecair krediet - Consumentenkrediet - Wetboek Economisch Recht

Op 26 februari 2016 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp neergelegd dat ertoe strekt de regelgeving inzake het hypothecair krediet en het consumentenkrediet zoals opgenomen in Titel 4 van Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht te wijzigen.

Ter omzetting van Richtlijn 2014/17/EU en in het kader van een grondige herziening van de met de omzettingsbepalingen complementaire bepalingen afkomstig uit de oude wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, beoogt de wetgever het volledige hoofdstuk 2 van Titel 4 inzake hypothecair krediet te vervangen. Eén van de doelstelling hierbij is het uitstrekken van de consumentenbescherming tot het hypothecair krediet voor wat betreft de kredietverleningen die voor de omzetting van de richtlijn naar Belgisch recht nog als consumentenkredieten werden beschouwd.

De wetgever sleutelt eveneens aan de regelgeving inzake consumentenkredieten. Bepaalde aspecten van het consumentenkrediet moeten volgens de wetgever worden verduidelijkt om na de omzetting een maximale gelijklopendheid tussen beide kredietstelsels te behouden. Voorts moet ook de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren worden aangepast in functie van het door de omzetting van de richtlijn gewijzigde toepassingsgebied van de regelgeving inzake hypothecaire kredieten.


Régine Feltkamp, Joeri Danhieux, Gerrit Hendrikx