Tenuitvoerlegging door de FSMA van de ESMA-Richtsnoeren m.b.t. beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFID-richtlijn)

ESMA – MiFID – Belangenconflicten – Toezicht FSMA

Op 4 december 2013 publiceerde de FSMA een document getiteld “ESMA-Richtsnoeren - Beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFID-richtlijn): tenuitvoerlegging door de FSMA”, waarbij de ESMA-Richtsnoeren zijn gevoegd die betrekking hebben op het beloningsbeleid en de beloningspraktijken van een reeks gereglementeerde ondernemingen.

Opzet

De richtsnoeren, die op de MiFID-richtlijn zijn gestoeld, geven toelichting bij de zienswijze van de ESMA over de manier waarop de EU wetgeving over belangenconflicten en ondernemingsgedrag op het gebied van beloning moet worden toegepast. De richtsnoeren hebben als doel het waarborgen van een consequente en verbeterde tenuitvoerlegging van de bestaande MiFID-vereisten inzake belangenconflicten en ondernemingsgedrag op het gebied van beloning.

Toepassingsgebied

De FSMA geeft aan de richtsnoeren te zullen opnemen in haar toezichtsinstrumentarium. Zij zijn vanaf 1 februari 2014 van toepassing op de bevoegde autoriteiten en op de gereglementeerde ondernemingen die in het document van de FSMA worden aangegeven als onder de toepassing van het instrument vallend.

Belangrijkste wijzigingen / vernieuwingen

Het document van de FSMA verschaft toelichting bij de ESMA-Richtsnoeren. In het bijzonder behandelen deze richtsnoeren:

1/ het beheer en structurering van het beloningsbeleid en de beloningspraktijken in het kader van de MiFID-vereisten op het vlak van ondernemingsgedrag en belangenconflicten;

2/ het beheer van risico’s uit het beloningsbeleid en de beloningspraktijken;

3/ het toezicht op en de handhaving van het beloningsbeleid en de beloningspraktijken door de bevoegde autoriteiten.


Wetgevingsfiche

Titel document: ESMA-Richtsnoeren van 4 december 2013 - Beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFID-richtlijn): tenuitvoerlegging door de FSMA

Publicatie: Website FSMA

Inwerkingtreding: 1 februari 2014

Régine Feltkamp / Milan Godin