Verdere informatieverplichtingen bij commercialisering financiële producten aan consumenten

Financiële producten - Commercialisering - Consument - Informatie

Inhoud

Met dit koninklijk besluit worden nadere informatieverplichtingen vastgesteld die moeten worden nageleefd ten aanzien van niet-professionele cliënten bij de beroepsmatige commercialisering van financiële producten op het Belgisch grondgebied.

Toepassingsgebied

De nieuwe regeling geldt bij de beroepsmatige commercialisering van financiële producten op het Belgisch grondgebied. Onder commercialisering is te verstaan het voorstellen van een financieel product, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, om de niet-professionele cliënt of potentiële niet-professionele cliënt aan te zetten tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Financiële producten zijn de producten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 39°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

De informatieverplichtingen opgelegd door dit besluit zijn evenwel niet van toepassing :
  1° wanneer de aankoop, de inschrijving op, de toetreding tot, de aanvaarding van, de ondertekening van of de opening van het financieel product in hoofde van de niet-professionele cliënt een initiële tegenwaarde vereist van ten minste 100.000 euro of in het geval van instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 250.000 euro;
  2° wanneer de commercialisering van een financieel product die is toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of een MTF, in de zin van respectievelijk artikel 2, eerste lid, 3° en 4°, van de wet van 2 augustus 2002, gebeurt in het kader van een dienstverlening die bestaat uit het ontvangen en doorgeven van orders of het uitvoeren van orders in de zin van respectievelijk artikel 46, 1°, 1 en 2, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, wanneer de dienstverlener bij die commercialisering geen andere vergoeding ontvangt, dan de vergoeding verbonden aan, naargelang het geval, het ontvangen en doorgeven of het uitvoeren van de orders;
3° op overeenkomsten die worden gesloten in het kader van de eerste en de tweede pensioenpijlers.
4° op verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot grote risico's als bedoeld in artikel 5, 39° van de wet van 4 april 2014, met uitzondering van de risico's omschreven in punt b) van deze bepaling voor zover de verzekeringsnemer een vrij beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft.


Informatiefiche

In de eerste plaats wordt de verplichting opgelegd tot gratis overmaking van een informatiefiche vóór de voorgenomen aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van de financiële producten.

Het KB legt o.m. de inhoud vast van de informatiefiche, de vereisten inzake bijwerking en de wijze waarop ze aan de niet-professionele cliënten moet worden overgemaakt.

De (geactualiseerde) informatiefiche mag pas verkrijgbaar worden gesteld na goedkeuring door de FSMA.

Reclame

Daarnaast legt het koninklijk besluit een aantal algemene vereisten en de minimale inhoud vast van reclame inzake de geviseerde financiële producten.

Wetgevingsfiche

Titel document: Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten

Publicatie: BS 12 juni 2014

Inwerkingtreding: 12 juni 2015Régine Feltkamp