Wetboek van Economisch Recht ingevoerd

Een eerste stuk van het Wetboek van Economisch Recht is nu wet (BS 29/3/13).

Het gepubliceerde deel bevat Boek II met een reeks algemene principes (bijv. vrijheid van ondernemen) en Boek VIII met bepalingen over de kwaliteit van production en diensten. De andere delen worden snel verwacht.


Over het Wetboek Economisch Recht

Het wetboek is het resultaat van een beoordeling van de bestaande economische regelgeving die in 2006 werd aangevangen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

Vanuit de vaststelling dat het economisch recht gekenmerkt werd door een wildgroei aan vaak complexe en verouderde regelgeving, die veelal bron van rechtsonzekerheid was, werd de bestaande economisch rechtelijke regelgeving onderzocht vanuit verschillende invalshoeken: effectiviteit, aanwending, efficiëntie, doeltreffendheid, moderniteit, samenhang met het juridische besluitvormingsproces in het algemeen, enz. Een aantal hoogstaande personaliteiten werden samengebracht in een Ronde Tafel om de werkzaamheden te begeleiden.

Het resultaat van de werkzaamheden werd opgenomen in een verslag waarin de onderzochte regelgeving kritisch werd geëvalueerd en een reeks voorstellen tot modernisering werden gemaakt. Tegelijkertijd werd voorgesteld de regelgeving in zijn geheel te reorganiseren in een logisch geordend en coherent geheel gebaseerd op een eenheidsvisie. Door de FOD Economie werd aan Régine Feltkamp en Professor K. Byttebier (Vakgroep privaat en economisch recht VUB) de opdracht verleend een ontwerp van wetboek op te stellen. In de periode 2007-2010 werkten zij samen met F. Vanbossele aan een ontwerptekst.

Een eerste ontwerp van wetboek werd ingediend in november 2009. Ingevolge de val van de regering waardoor enkel lopende zaken konden worden afgehandeld, kon het project toen niet verder worden behandeld. Eind 2012 werd het project opnieuw opgenomen door Minister van economie Vande Lanotte. Na een herwerking van het oorspronkelijk ontwerp, mede in het licht van gewijzigde beleidsvisies en evoluties in de Europese en nationale regelgeving, zag in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 de eerste steen van het werk het licht als wettekst. De verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht worden gefaseerd ingevoerd via de techniek van de zogeheten “aanbouwwetgeving”. Deze techniek bestaat erin de verschillende boeken die deel zullen uitmaken van het wetboek als afzonderlijke wetswijzigingen in te voegen in de wet van 28 februari 2013.

Régine Feltkamp