Een specifiek statuut voor onafhankelijk financieel planners

Onafhankelijk financieel planners - Statuut - Vergunning - Gedragsregels - Toezicht


Door een wet van 25 april 2014 richt een eigen statuut in voor onafhankelijk financiële planners aan een eigen statuut .

Gereglementeerde activiteit

Als gevolg van deze wet is deze activiteit onderworpen aan bedrijfsvergunningsvoorwaarden en aan bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden.

Daarnaast gelden bepalingen inzake onafhankelijkheid en gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning aan niet-professionele cliënten.

Onafhankelijk financiële planners zijn onderworpen aan het toezicht van de FSMA.

Toepassingsgebied

De wet geldt voor natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan de gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, erin bestaat op het Belgisch grondgebied aan niet-professionele cliënten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 29° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, raad over financiële planning te verstrekken of aan te bieden.

Raad over financiële planning impliceert raad over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die hij aangeeft, en met uitsluiting van het verstrekken van beleggingsdiensten of het verlenen van enig advies over transacties in individuele financiële producten.

De personen die raad over financiële planning exclusief verstrekken voor rekening van één enkele familie en de personen die in het kader van een andere professionele activiteit raad over financiële planning verstrekken, worden niet geviseerd door de wet op voorwaarde dat hun activiteit verenigbaar is met die van onafhankelijk financieel planner en dat zij een bij wet opgelegde deontologische code naleven die het verstrekken van raad over financiële planning niet uitsluit, zoals o.a. advocaten, notarissen, boekhouders bedrijfsrevisoren. Vallen evenmin onder toepassing van de wet: 1) de ECB, de NBB, de leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken, en 2) de rechtspersonen die raad over financiële planning verstrekken voor rekening van met hen verbonden ondernemingen.

Bij wet van 24 april 2014 (BS 27 mei 2014) werden de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzake beroep bij het Hof van Beroep te Brussel respectievelijk de Raad van State, tegen bepaalde beslissingen van de FSMA aangevuld met verwijzingen naar de wet van 25 april 2014.

Wetgevingsfiche

Titel document: Wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Publicatie: BS 27 mei 2014

Inwerkingtreding: 1 november 2014


Régine Feltkamp / Elisabeth Wellekens