Invoering Wetboek Economisch Recht in stroomversnelling

Wetboek Economisch Recht - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Bijzondere rechtsprocedures - Handelsagentuur - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Concessies van alleenverkoop

De wetgever werkt gestaag verder aan het Wetboek Economisch Recht. De volgende wetsontwerpen tot invoering van verschillende boeken van het wetboek werden onlangs ingediend ter bespreking in het Parlement:

  • Wetsontwerp houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van Economisch Recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht;


  • Wetsontwerp houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van Economisch Recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde wetboek;


  • Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van Economisch Recht.


Tijdens de
Ministerraad van 24 oktober 2013 werden op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte twee voorontwerpen goedgekeurd van wetten ter invoering van Boek X (betreffende voorschriften voor de handelsagentuurovereenkomsten, de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten en de eenzijdige beëindiging van concessies van alleenkoop van onbepaalde tijd) en Boek XVIII (betreffende de actualisering van de wettelijke basis om maatregelen te nemen voor de economische crisisbeheersing en de goede werking van de economie). Deze wetsontwerpen zullen dus binnenkort ook voorgelegd worden aan het Parlement.

R. Feltkamp / M. Godin