Wetboek van Economisch Recht - Boek III

Vrijheid van vestiging en dienstverlening - KBO - Toetreding tot de markt - Boekhoudverplichtingen

Bij wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen», in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (BS 14 augustus 2013) voegde de federale wetgever Boek III toe aan het nieuw Wetboek Economisch Recht. Boek III handelt over de basisprincipes wat betreft de toetreding van ondernemingen tot de markt en bevat voornamelijk bepalingen die voortvloeien uit de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Boek III bestaat uit drie titels.

Een eerste titel behandelt de algemene principes van vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverrichting, waarbij het ingewikkelde toepassingsgebied van de dienstenwet van 26 maart 2010, die een omzetting is van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG, integraal wordt opgenomen. Verder zijn geen beduidende wijzigingen op te merken.

De tweede titel betreft de inschrijving van ondernemingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en neemt de Wet Kruispuntbank Ondernemingen over met een aantal essentiële veranderingen.

De derde titel betreft de "algemene verplichtingen van ondernemingen". In deze titel zijn de algemene verplichtingen terug te vinden die voortvloeien uit de markttoetreding, zoals transparantie, informatie en non-discriminatie van klanten opgelegd door de dienstenrichtlijn, alsook de boekhoudverplichtingen van ondernemingen die voortvloeien uit de Boekhoudwet. Daarnaast werden bepaalde definities eigen aan Boek III ingevoegd en werden kleine aanpassingen aangebracht om de leesbaarheid van bepaalde definities te verbeteren.

Wat de KBO betreft gelden de volgende vernieuwingen:

  • de mogelijkheid linken te creëren naar de sites en databanken van andere autoriteiten en administraties wordt toegelaten om het mogelijk te maken internetsites van ondernemingen ingeschreven in de KBO en buitenlandse ondernemingsregisters te verbinden;


  • de lijst van basisidentificatiegegevens die moeten worden opgenomen in de KBO worden uitgebreid met aanvragen voor toelatingen en vergunningen en met de gegevens inzake bankrekeningen van ondernemingen;


  • de structuur van artikel 14 van de KBO-wet, hernomen in artikel III.26, wordt gewijzigd om gevolg te geven aan het arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest 46/2007). tengevolge waarvan een vordering gebaseerd op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming is ingeschreven op die datum, onontvankelijk is ongeacht de wijze waarop de vordering werd ingediend (deurwaardersexplooit, verzoekschrift, …). Artikel III.26, §1 betreft de ontvankelijkheid van de bij deurwaardersexploot ingediende vorderingen, en §2 bevat een algemene regel van ontvankelijkheid van vordering naargelang van het maatschappelijke doel van de onderneming die de vordering indient of de activiteiten waarvoor de onderneming is ingeschreven;


  • Artikel III.29 herformuleert artikel 17 van de KBO-wet om de samenhang en leesbaarheid van de diverse reglementeringen die de toegangsmodaliteiten organiseren te verhogen. De lijst van de gegevens opgenomen in de KBO die toegankelijk zijn zonder voorafgaande machtiging door het toezichtscomité wordt uitgebreid. Daarnaast wordt een voorwaardelijke toegang voorbehouden, waarvan de Koning de voorwaarden nader zal bepalen;


  • krachtens artikel III.31 hennen alle natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten toegang, via het internet, tot deze gegevens bedoeld in artikel III.29, §1;


  • krachtens artikel III.33 is ook het niet-commercieel hergebruik van gegevens toegelaten waardoor onder andere vzw’s en universiteiten een toegang verkrijgen tot de gegevens met het oog op hun hergebruik;


  • artikel 23 van de KBO-wet wordt opgeheven aangezien in de praktijk de vonnissen vermeld in dit artikel en die aan de KBO moet worden meegedeeld, niet worden ingeschreven;


  • krachtens artikel III.43 wordt een strategisch comité opgericht waarvan de opdrachten, samenstelling en werking nader bepaald zal worden door de Koning. De memorie van toelichting geeft geen nadere aanduiding aangaande haar taken maar dit strategisch comité zal vermoedelijk het huidige comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en haar werking vervangen. Voort worden het begeleidingscomité, dat nooit tot stand werd gebracht, en de Coördinatiecommissie afgeschaft;


  • de bepalingen met betrekking tot de inschrijving van niet-handelsondernemingen naar privaat recht worden opgenomen in Boek III aangezien sinds de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO, deze ondernemingen gehouden zijn een aantal formaliteiten te vervullen gelijkaardig aan deze van handels- en ambachtsondernemingen.