OTC Derivaten Transacties

OTC-Derivaten - Centrale tegenpartijen - Centraal transactieregister - Bevoegde autoriteiten

Door een wet van 25 april 2014 wordt de gedeeltelijke omzetting beoogt van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen.

Opzet

Voormelde richtlijn implementeert Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, die de afwikkeling van OTC-derivaten onderwerpt aan de tussenkomst van centrale tegenpartijen of deze instrumenten onderwerpt aan bijzondere risicobeperkende maatregelen, de informatievergaring inzake derivatentransacties in een centraal transactieregister voorziet en de voorwaarden en de procedures vastlegt voor de verlening van een vergunning aan de centrale tegenpartijen en aan de transactieregisters.

Het doel van deze regelgeving is de veiligheid, de efficiëntie en de transparantie van de OTC-derivatenmarkt te verbeteren.

De wet van 25 april 2014 zorgt voor de aanpassingen aan het Belgisch regelgevend kader die nodig zijn voor de implementatie van het Europees kader op het vlak van de autoriteiten die belast zullen zijn met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de verordening en met de vergunningverlening aan de centrale tegenpartijen.

Zo wordt de NBB bevoegd gemaakt voor de toekenning van de vergunning aan en het prudentieel toezicht over de centrale tegenpartijen. De FSMA verleent advies over de vergunningsaanvraag en wordt bevoegd gemaakt voor o.m. het toezicht over de naleving van de toepasselijke gedragsregels en belangenconflicten. Voormelde wet legt ook nader de samenwerking tussen beide bevoegde autoriteiten vast.


Wetgevingsfiche

Titel document: Wet 25 april 2014 tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en in de wet van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

Publicatie: BS 28 mei 2014

Inwerkingtreding: 7 juni 2014

Régine Feltkamp