Profvoetballers in Nederland lopen televisierechten mis

Sport - Voetbal - Televisierechten - Portretrecht Read More

Krijgt overtreding Ruytinx alsnog een staartje ?

Sportrecht - Voetbal - KBVB Read More

Doping en de WADA-Code

Sport - Verboden middelen - WADA Code Read More

Nieuwe bepalingen inzake transparantie van belangrijke deelnemingen

KMO’s – Transparantie – Uitgifte financiële instrumenten – Uitgifte effecten – Uitgifte aandelen

Read More

REMIT - Groothandelsmarkt voor energie - Integriteit - Handel met voorwetenschap - Marktmanipulatie

Net gepubliceerd: Insider trading and market manipulation in wholesale energy markets The Impact of REMIT Read More

28 november 2013: Voordracht D. Deneuter - Geven en nemen

Contracten - Onderhandelen - Culturele sector - Creatieve sector

Read More

23 november 2013 : Deelname panelgesprek D. Deneuter - Muzikantendag - Ancienne Belgique Brussel

Muzikantendag - Poppunt - Artiest in ontwikkeling - Strategie - Zakelijke aanpak

Read More

Publicatie: Remedies for non-performance under the draft regulation for a Common European Sales Law R. Feltkamp & F. Vanbossele

Koop - Wanprestatie- Rechtsmiddelen koper - Rechtsmiddelen verkoper
Read More

Invoering Wetboek Economisch Recht in stroomversnelling

Wetboek Economisch Recht - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Bijzondere rechtsprocedures - Handelsagentuur - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Concessies van alleenverkoop

Read More

Vacature MODO Advocaten / Avocats - senior advocaat

MODO is op zoek naar een senior advocaat met min. 7 jaar ervaring in Mededinging/Distributie/Innovatie/Technologie om het kantoor versterken.

Read More

Benefietdiner Vredeseilanden/Rosas - PARTS : wij doen mee

Pasted Graphic
Op 15 oktober 2013 nam MODO deel aan het derde benefietdiner dat Vredeseilanden organiseerde bij PARTS en Rosas. Naast uitleg over de campagne van Vredeseilanden rond de productie en distributie van rijst in Senegal, kregen we inkijk in het dagelijks leven van PARTS en werden we verwend met een heerlijk diner voorbereid door de duurzame keuken van PARTS en met een paar indrukwekkende voorstellingen van de studenten van de school.
Klik
hier voor een aantal impressies.

Vredeseilanden is een Belgische ngo die zich inzet voor projecten voor duurzame landbouw in ontwikkelingslanden. Vredeseilanden organiseert regelmatig acties. Wij doen een warme oproep om hieraan mee te doen. Klik
hier voor meer informatie over de projecten en hoe deze gesteund kunnen worden. Read More

Reglement eigen vermogen instellingen voor elektronisch geld goedgekeurd

Instellingen voor elektronisch geld - eigen vermogen - reglement NBB Read More

Verscherpt toezicht op de financiële sector (II)

Toezicht op de kredietinstellingen – Toezicht door de FSMA – bevoegdheden FSMA –
Informatieverschaffing – Financiële instellingen en tussenpersonen – Beleggingsonderneming – Bemiddelaars – Vermogensbeheer en beleggingsadviseurs – Vordering tot staking

Read More

Verscherpt toezicht op de financiële sector (I)

Toezicht op de kredietinstellingen – Toezicht door de FSMA – Bevoegdheden FSMA –
Informatieverschaffing – Financiële instellingen en tussenpersonen – Beleggingsonderneming – Bemiddelaars – Vermogensbeheer en beleggingsadviseurs
Read More

MODO Advocaten / Avocats breidt uit

Elisabeth Wellekens versterkt opnieuw het team 'regulated industries' geleid door Régine Feltkamp. Read More

Herziening regelgeving openbare aanbiedingen van effecten

Beleggingsinstrumenten - Openbare aanbieding – Drempels – Bescherming van de belegger – Notie gekwalificeerde belegger Read More

(R)evolutie inzake benoemde contracten: koop en pand herbekeken

Nieuw kooprecht - Nieuw pandrecht?

Een overzicht van op til zijnde wijzigingen aan een aantal benoemde contracten van het Burgerlijk Wetboek.

Read More

Wetboek van Economisch Recht - Boek III

Vrijheid van vestiging en dienstverlening - KBO - Toetreding tot de markt - Boekhoudverplichtingen Read More

Ministerieel Comité en een College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst

Witwassen – fraudebestrijding – terrorismebestrijding

Read More

Nieuwe wet beoogt de stopzetting van wederverkoop tickets aan woekerprijzen

Tickets - Evenementen - Culturele - Sportieve - Doorverkoop - Woekerprijzen - Consument Read More

Europees Hof van Justitie acht verbod gezamenlijk aanbod met financiële dienst als bestanddeel toegelaten

Wet Marktpraktijken - Reclame - Gezamenlijk aanbod - Financiële diensten - Verbod (art. 72, §1 WMPC) - Geldigheid
Read More

ACER en ESMA verstevigen hun samenwerking voor een coherente benadering van marktmisbruiken in de energiesector

Groothandelmarkt voor energie - ESMA - ACER - Samenwerking - Marktmisbruik - Voorkennis - Marktmanipulatie - Data collectie

ACER en ESMA hebben op 18 juli 2013 (inwerkingtreding op zelfde dag) een memorandum of understanding (MoU) van onbepaalde duur ondertekend waarbij hun samenwerking rond de uitwisseling van informatie in het kader van hun bevoegdheden inzake marktmisbruik en data collectie op de groothandel markt voor energie verder vorm wordt gegeven.

Meer info


Publicatie: Contracteren met de consument - Régine Feltkamp & Frédéric Vanbossele

E-commerce, consumentenkoop en onrechtmatige bedingen Read More

Publicatie: Ondernemingsactiviteit en geschillenregeling - Régine Feltkamp & Joris De Vos

Conventionele bedingen inzake geschillenbeslechting Read More

Publicatie: Contracteren door en met ondernemingen: basisnotities en -beginselen - Régine Feltkamp

Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen Enkele basisnoties
Read More

Financiering extremistische activiteiten: inzage voor de Cel Financiële Informatieverwerking?

Financieel Recht – Witwassen – Financiering van verdachte handelstransacties – extremisme – Cel Financiële Informatieverwerking

Read More

Innovative Thinking

Modo Advocaten/Avocats start met Innovative Thinking : kosteloze juridisch-strategisch brainstorming over projecten en ideeën die innovatief, creatief, artistiek of maatschappelijk relevant zijn. Read More

Publisher

Publisher - Muziekuitgever - Rol - Invulling activiteit - Uitbouw muziekcarrière - Muziekindustrie

Bekijk de opname van het paneldebat Huis 23/AB met muziekuitgevers / publishers dat door Didier Deneuter werd gemodereerd.
Read More

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft aangenomen door de Kamer

Krediet - Zekerheden - Pand - Roerende goederen - Pandregister Read More

Mei 2013: de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) stelt zijn jaarverslag 2012 voor

Reclame - Communicatie - Marktpraktijken
Read More

Wetboek van Economisch Recht - Boek IX

Economisch Recht - Producten - Diensten - Veiligheid Read More

Electricity Regulatory Forum – 24e bijeenkomst 15 and 16 mei

Interne energiemarkt - Netwerk codes & richtsnoeren - Intraday marktkoppeling - Day-ahead marktkoppeling - Lange termijn veilingen - Redispatching - Capaciteitmarkten - Netwerk ontwikkelingsplan - REMIT Read More

Steun aan STEG productie-eenheden (plan Wathelet) afgeschoten door de CREG

Elektriciteit - Bevoorradingszekerheid - STEG - Offerteaanvraag

Advies CREG F)130503-CDC-1243 over ‘de modaliteiten voor de procedure van offerteaanvraag voorzien in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt’
Read More

Voorstelling Wetboek van Economisch Recht

Op 22 mei 2013 organiseert de FOD Economie van 12.00-14.00u een workshop over het Wetboek Economisch Recht.

Na een uiteenzetting door Minister J. Vande Lanotte, een introductie door J.-M. Delporte (Voorzitter FOD Economie) en een voorstelling van het Wetboek door E. Pieters (directeur-generaal AD Regulering en Organisatie van de Markt), zullen Prof. dr. K. Byttebier en R. Feltkamp er hun standpunt uiteenzetten over het Wetboek.

Praktische info

PPT presentatie van de voordracht van Prof. Dr. Koen Byttebier en Prof. Dr. R. Feltkamp inzake het Wetboek Economisch Recht

Meet the publisher

Op 15 mei 2013 modereert D. Deneuter een panelgesprek in de 2e "Meet the…" georganiseerd door Poppunt rond de rol van muziekuitgevers anno 2013.

In het panel: Piet Bekaert (
The Right People), Thomas De Mot (Strictly Confidential), Wim Coryn (Wild Cherry Consult), Stefaan Moriau (CP Masters en voorzitter van de Belgische publishersvereniging) en Suzanne van den Dool (Sony/ATV Music Publishing).

Huis 23, Steenstraat 23, 1000 Brussels - 19u

Praktische info


Wetboek van Economisch Recht - Boeken IV & V


Boek IV 'Bescherming van de mededinging' en Boek V 'Mededinging en prijsevoluties' werden ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht door 2 wetten van 3 april 2013 (BS 26 april 2013). De inwerkingtreding zal bij Koninklijk Besluit worden bepaald.

Door beide teksten wordt de organisatie van de Belgische Mededingingsautoriteit herzien en worden bepalingen ingevoegd waardoor deze instelling prijsevoluties kan controleren en maatregelen kan nemen in geval van problemen inzake prijzen. Een seminarie over beide nieuwe wetten wordt door het VBO georganiseerd op 10 juni 2013.

Over het Wetboek Economisch Recht


Het wetboek is het resultaat van een beoordeling van de bestaande economische regelgeving die in 2006 werd aangevangen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

Vanuit de vaststelling dat het economisch recht gekenmerkt werd door een wildgroei aan vaak complexe en verouderde regelgeving, die veelal bron van rechtsonzekerheid was, werd de bestaande economisch rechtelijke regelgeving onderzocht vanuit verschillende invalshoeken: effectiviteit, aanwending, efficiëntie, doeltreffendheid, moderniteit, samenhang met het juridische besluitvormingsproces in het algemeen, enz. Een aantal hoogstaande personaliteiten werden samengebracht in een Ronde Tafel om de werkzaamheden te begeleiden.

Het resultaat van de werkzaamheden werd opgenomen in een verslag waarin de onderzochte regelgeving kritisch werd geëvalueerd en een reeks voorstellen tot modernisering werden gemaakt. Tegelijkertijd werd voorgesteld de regelgeving in zijn geheel te reorganiseren in een logisch geordend en coherent geheel gebaseerd op een eenheidsvisie. Door de FOD Economie werd aan Régine Feltkamp en Professor K. Byttebier (Vakgroep privaat en economisch recht VUB) de opdracht verleend een ontwerp van wetboek op te stellen. In de periode 2007-2010 werkten zij samen met F. Vanbossele aan een ontwerptekst.

Een eerste ontwerp van wetboek werd ingediend in november 2009. Ingevolge de val van de regering waardoor enkel lopende zaken konden worden afgehandeld, kon het project toen niet verder worden behandeld. Eind 2012 werd het project opnieuw opgenomen door Minister van economie Vande Lanotte. Na een herwerking van het oorspronkelijk ontwerp, mede in het licht van gewijzigde beleidsvisies en evoluties in de Europese en nationale regelgeving, zag in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 de eerste steen van het werk het licht als wettekst. De verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht worden gefaseerd ingevoerd via de techniek van de zogeheten “aanbouwwetgeving”. Deze techniek bestaat erin de verschillende boeken die deel zullen uitmaken van het wetboek als afzonderlijke wetswijzigingen in te voegen in de wet van 28 februari 2013.

Régine Feltkamp

Bijzonder vermogen - Kredietinstelling - Belgische covered bond

Net gepubliceerd: "Een kredietinstelling, meerdere vermogens - vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds", Liber Amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia 2013.

Verhandeling van energieproducten - REMIT - Integriteit en transparantie in de groothandelmarkt voor energie

Net gepubliceerd: Integrity and Transparency in the EU Wholesale Electricity Market - New Rules for a Better Functioning Market? by R. Feltkamp and C. Musialski (volledige tekst / uittreksel)

De bedoeling van deze bijdrage is de bepalingen van REMIT nader te onderzoeken om na te gaan hoe dit initiatief beoogt de integriteit van de elektriciteitsmarkt te verzekeren en ook effectief bijdraagt tot een betere integriteit en transparantie van deze markt. Read More

MODO Advocaten / Avocats breidt uit


Pasted Graphic
Wij zijn verheugd MODO's uitbreiding te kunnen aankondigen met Bob Laes als senior medewerker.


Met 5 jaar balie-ervaring, gevolgd door enkele jaren als bedrijfjurist bij de Vlaamse Media Maatschappij in het 'new business and line extensions' departement, zal Bob het creative industries-team versterken dat geleid wordt door Didier Deneuter. “Bob’s diepgaande juridische know-how gekoppeld aan inzicht in een specifieke sector sluit aan bij onze filosofie en de profielen waarmee we MODO willen verbreden", zegt Didier Deneuter.

Masterclass – Unie van regisseurs

Op 29 april 2013 heeft Didier Deneuter voor de Unie van Regisseurs een masterclass gegeven “contracten en contracteren”
Besloten sessie


Volg MODO nieuws via LinkedInBescherming van je creativiteit en een eerlijke vergoeding

Op 18/04/13 heeft D. Deneuter een presentatie gegeven op een workshop georganiseerd door Flanders DC over hoe creativiteit door intellectuele rechten beschermd kan worden.


Praktische info

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht

Net gepubliceerd: Un droit de vente européen pour une meilleure protection du consommateur ? Les moyens d’action du consommateur en cas d’inexécution du vendeur, door R. Feltkamp en F. Vanbossele in European Journal of Consumer Law.

In deze bijdrage bestuderen we verder de bepalingen van het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (CESL) inzake de rechtsmiddelen van de koper-consument.

Wetboek van Economisch Recht ingevoerd

Een eerste stuk van het Wetboek van Economisch Recht is nu wet (BS 29/3/13).

Het gepubliceerde deel bevat Boek II met een reeks algemene principes (bijv. vrijheid van ondernemen) en Boek VIII met bepalingen over de kwaliteit van production en diensten. De andere delen worden snel verwacht.


Over het Wetboek Economisch Recht

Het wetboek is het resultaat van een beoordeling van de bestaande economische regelgeving die in 2006 werd aangevangen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

Vanuit de vaststelling dat het economisch recht gekenmerkt werd door een wildgroei aan vaak complexe en verouderde regelgeving, die veelal bron van rechtsonzekerheid was, werd de bestaande economisch rechtelijke regelgeving onderzocht vanuit verschillende invalshoeken: effectiviteit, aanwending, efficiëntie, doeltreffendheid, moderniteit, samenhang met het juridische besluitvormingsproces in het algemeen, enz. Een aantal hoogstaande personaliteiten werden samengebracht in een Ronde Tafel om de werkzaamheden te begeleiden.

Het resultaat van de werkzaamheden werd opgenomen in een verslag waarin de onderzochte regelgeving kritisch werd geëvalueerd en een reeks voorstellen tot modernisering werden gemaakt. Tegelijkertijd werd voorgesteld de regelgeving in zijn geheel te reorganiseren in een logisch geordend en coherent geheel gebaseerd op een eenheidsvisie. Door de FOD Economie werd aan Régine Feltkamp en Professor K. Byttebier (Vakgroep privaat en economisch recht VUB) de opdracht verleend een ontwerp van wetboek op te stellen. In de periode 2007-2010 werkten zij samen met F. Vanbossele aan een ontwerptekst.

Een eerste ontwerp van wetboek werd ingediend in november 2009. Ingevolge de val van de regering waardoor enkel lopende zaken konden worden afgehandeld, kon het project toen niet verder worden behandeld. Eind 2012 werd het project opnieuw opgenomen door Minister van economie Vande Lanotte. Na een herwerking van het oorspronkelijk ontwerp, mede in het licht van gewijzigde beleidsvisies en evoluties in de Europese en nationale regelgeving, zag in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 de eerste steen van het werk het licht als wettekst. De verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht worden gefaseerd ingevoerd via de techniek van de zogeheten “aanbouwwetgeving”. Deze techniek bestaat erin de verschillende boeken die deel zullen uitmaken van het wetboek als afzonderlijke wetswijzigingen in te voegen in de wet van 28 februari 2013.

Régine Feltkamp

Instelling voor elektronisch geld

Net gepubliceerd: "(Instellingen voor) elektronisch geld in & uit de Bankwet", door Régine Feltkamp in Les 20 ans de la loi bancaire / 20 jaar Bankwet, Cahiers AEDBF/EVBFR, Anthemis, 2013, 204p.

Volledige inhoudstafel

Cloud computing

Presentatie: De onderneming in een digitale omgeving – contractuele aspecten van cloud computing (Contractual aspects of cloud computing)

Op 21/03/13 hebben R. Feltkamp en J. Raport deelgenomen aan een studiedag gewijd aan cloud computing. J. Raport gaf een uiteenzetting over intellectuele rechten en de verwerking van persoonsgegevens. R. Feltkamp is ingaan op aansprakelijkheidsbedingen.

Praktische info

Belgische covered bonds / wet mobilisering schuldvorderingen

Presentatie : All animals are equal but some are more equal than others. Verdoken ongelijkheden in financieelrechtelijke verhoudingen? door R. Feltkamp

Op 29/03/13 heeft R. Feltkamp een presentatie gegeven op het colloquium "Recht(op)recht en de financieel-economische crisis" (VUB) over verdoken ongelijkheden tot stand gebracht door recente regelgeving voor de financiële sector die de mobilisering van schuldvorderingen beoogt te bevorderen in het kader van (her)financieringsoperaties (Wet Belgische covered bonds / Wet mobilisering schuldvorderingen).


Praktische info

(Instellingen voor) elektronisch geld

Een nieuw wettelijk kader voor instellingen voor elektronisch geld: voor een korte bespreking zie A more accessible and simplified statute for e-money institutions

Bescherming design of industrieel ontwerp

Presentatie: Hoe bescherm ik mijn design of industrieel ontwerp? (How to protect my design or industrial inventions)

Op 14/03/13 heeft D. Deneuter een praktijkgerichte presentatie gegeven over intellectuele rechten en de bescherming van design en industriële ontwerpen. Volgende vragen komen aan bod: wat zijn de basisvoorwaarden voor bescherming? Is bescherming altijd nuttig? Welke formaliteiten moeten vervuld worden? Wat moet er gebeuren met illegale kopieën?

Praktische infoZakelijke zekerheden

Lunch debat: Big Bang wat betreft de zakelijke zekerheden op roerende goederen / Big Bang dans les sûretés réelles mobilières

Op 13/06/13 zal R. Feltkamp een lunch debate van het AEDBF/EVBFR modereren over de nakende nieuwe regaling intake roerende zakelijke zekerheden.

Sprekers zijn: I. Peeters en J. Cattaruzza

Praktische info