Nieuwe bepalingen inzake transparantie van belangrijke deelnemingen

KMO’s – Transparantie – Uitgifte financiële instrumenten – Uitgifte effecten – Uitgifte aandelen

Op 6 november 2013 werd in het Publicatieblad van de EU de Richtlijn 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG gepubliceerd.

Opzet

Deze richtlijn beoogt de gereglementeerde markten aantrekkelijker te maken voor KMO’s door de verplichtingen inzake transparantie te vereenvoudigen (i.h.b. door de administratieve last voor de KMO’s te verlagen) en de verbetering van de effectiviteit van de transparantieregeling.

Toepassingsgebied

De richtlijn wijzigt een aantal bepalingen in Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2003/71/EG en 2007/14/EG, die door de lidstaten moet worden omgezet in nationaal recht.

Wijzigingen inzake vereenvoudiging

Om de administratieve last voor KMO’s te verlagen, voorziet de Richtlijn in het bijzonder in:
1/ de afschaffing van de verplichting van uitgevende KMO’s om tussentijdse verklaringen van het bestuursorgaan te publiceren;
2/ beperkingen aan de Lidstaten om de verplichting op te leggen om periodieke informatie vaker te publiceren dan de jaarlijkse en de halfjaarlijkse verslagen;
3/ de verlenging van de uiterste termijn voor het publiceren van de halfjaarlijkse financiële verslagen tot drie maanden na het einde van de verslagperiode.

Wijzigingen inzake de verbetering van de effectiviteit

Met als doel de effectiviteit van de bestaande transparantieregeling te verbeteren worden onder andere de volgende aanpassingen in richtlijn 2004/109 ingevoerd:
1/ de uitbreiding van de definitie van “uitgevende instelling” voor certificaten van aandelen tot de uitgevende instellingen van de onderliggende effecten ongeacht of deze effecten al dan niet tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten;

2/ de aanpassing van de regeling met betrekking tot de keuze en de vaststelling (bij gebrek aan keuze) van de lidstaat van herkomst voor uitgevende instellingen uit derde landen;

3/ de invoering van een jaarlijkse verslagplicht over betalingen aan overheden voor uitgevende instellingen die actief zijn in de winningsindustrie of de houtkap in oerbossen;

4/ de uitbreiding van de kennisgevingsvereisten tot financiële instrumenten die recht geven op het verwerven van aandelen waaraan stemrecht is verbonden van een uitgevende instelling waarvan de aandelen tot een gereglementeerde markt zijn toegelaten en de financiële instrumenten gerelateerd aan voormelde aandelen waarvan het economisch effect vergelijkbaar is met het houden van aandelen;

5/ de aanpassing van de kennisgevingsverplichtingen van belangrijke deelnemingen waaraan stemrechten zijn verbonden (in het bijzonder m.b.t. het samenvoegen van deelnemingen in de vorm van aandelen met deelnemingen in de vorm van financiële instrumenten);

6/ de invoering van de verplichting tot oprichting van een webportaal dat fungeert als Europees toegangspunt en de invoering van een geharmoniseerd elektronisch formaat voor de verslagen;

7/ de delegatie aan de Europese Commissie van een aantal uitwerkingsbevoegdheden i.h.b. wat betreft het specificeren van de inhoud van de kennisgeving van belangrijke deelnemingen in de vorm van financiële instrumenten en wat betreft de minimumnormen voor de verspreiding van gereglementeerde informatie en maatregelen inzake de toegang tot die informatie en de delegatie aan ESMA van de uitwerking van technische reguleringsnormen;

8/ de versterking van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten om sancties op te leggen.

Wetgevingsfiche

Titel document: Richtlijn 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG

Publicatie: Pb.L. 6 november 2013

Inwerkingtreding: 26 november 2013

Régine Feltkamp / Milan Godin