Mei 2013: de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) stelt zijn jaarverslag 2012 voor

Reclame - Communicatie - Marktpraktijken

DD
Didier Deneuter
Partner MODO Advocaten


Opmerkelijke vaststelling is de gevoelige afname (een daling van ongeveer 25%) van het aantal klachten dat de JEP ontving. Volgens de JEP is deze daling het gevolg van initiatieven tot zelfregulering door de reclamesector. Voornamelijk door inspanningen in reclame voor de automobielsector, waar de verplichting inzake vermeldingen van CO2 uitstoot en brandstofverbruik traditioneel aanleiding gaf tot veel klachten, namen het aantal geschillen af.

In 2012 ontving de JEP 339 klachten waarvan er 101 aanleiding gaven tot opening van een dossier. In 42% van deze dossiers werden werd een beslissing tot stopzetting of wijziging van de reclame genomen. Een voorbehoud werd geformuleerd in 6% van de dossiers.

De Jury ontving ook 23 adviesaanvragen vanuit de reclamesector.

De JEP heeft ook haar reglement aangepast in die zin dat de Jury voortaan ambtshalve het initiatief kan nemen om een dossier te openen. Bovendien kunnen klachten ingediend worden door beroepsfederaties op dezelfde wijze als consumenten, consumentenorganisaties, socio-culturele organisaties of ook nog leden of vertegenwoordigers van een officiële instantie of openbare macht, op voorwaarde dat deze laatsten handelen met het oog op de verdediging van de consumentenbelangen of het imago van de reclame.

Mogelijk zal deze wijziging wederom aanleiding geven tot een toename van het aantal klachten.

Voor het verslag zie: http://www.jep.be/media/Jaarverslag%202012%20NL.pdf