Wetboek Economisch Recht - Marktregulering

Wetboek Economisch Recht - Marktregulering - Overleg - Buitengerechtelijke geschillenregeling

Op 25 maart 2014 heeft R. Feltkamp samen met T. Wera (VUB) op de door de FOD Economie & het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht georganiseerde conferentie inzake het Wetboek Economisch Recht de bepalingen van dit Wetboek besproken inzake marktregulering.

Daarbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan de belangrijkste nieuwigheden in de Boeken XIII (Overleg), XV (Buitengerechtelijke geschillenregeling), XVI (Rechtshandhaving - sancties) en XVIII (Maatregelen voor crisisbeheer).

R. Feltkamp besprak de bepalingen inzake Overleg en Buitengerechtelijke geschillenregeling.

Inzake
overleg volgt uit de uiteenzetting dat met de nieuwe regels de Overheid in hoofdzaak de regelgeving inzake overlegstructuren wil rationaliseren en harmoniseren. Belangrijkste vernieuwing daarbij is de herstelling van de koepelfunctie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de mogelijkheid voor de Koning om over te gaan tot de integratie van de bestaande adviesorganen in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Boek XIII bevat in dit verband een reeks bepalingen inzake de werking en organisatie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de bijzondere raadgevende commissies en inzake de behandeling van adviesaanvragen.

Inzake
buitengerechtelijke geschillenregeling is de grote vernieuwing de inrichting van de Consumentenombudsdienst die dienst zal doen als federaal contactpunt voor inlichtingen en vragen en als ombudsdienst indien er geen andere gekwalificeerde entiteit bevoegd is.

De regeling geldt enkel voor consumentengeschillen, omschreven als geschillen tussen een consument en een onderneming m.b.t. de
uitvoering van een verkoop- of dienstenovereenkomst of tot het gebruik van een product. Ze geldt niet voor geschillen in C2C of B2B context en evenmin voor interne regelingen voor de behandeling van klachten, directe onderhandelingen of geschillenregeling door erkende bemiddelaars die voor eigen rekening optreden.


De presentaties op deze conferentie zijn
hier beschikbaar.