Publicatie: De definitie van een “rechtenbeheerder” conform artikel 65 van de Belgische auteurswet - Aanzet tot modulering van de definitie van artikel 65 en het toepassingsgebied van de wetgeving op rechtenbeheerders door J. Raport

Richtlijn Collectief Beheer - 2014/26/EU - Beheersorganisatie - Beheerorganisatie - Rechtenbeheer - Rechtenbeheerder - Commerciële - Moduleren - Modulering

Deze bijdrage bevat een aanzet tot modulering van artikel 65 van de Belgische auteurswet.


Dat artikel definieert de “rechtenbeheerder” die onderworpen is aan de reglementering inzake collectief beheer van auteurs- en naburige rechten.

Uitgangspunt voor de bijdrage is een analyse van de criteria uit de bestaande definitie. Daaruit blijkt dat niet enkel “traditionele beheerorganisaties” maar ook andere, zowel grote als kleine, al dan niet commerciële rechtenbeheerders onder de huidige definitie vallen, terwijl ze niet allen dezelfde mate van regulering behoeven.

Aan de hand van een beknopte analyse van de belangrijkste nationale en Europese wetteksten, worden relevante aandachtspunten en criteria naar voor geschoven.

Op basis daarvan wordt de definitie verder gemoduleerd. De aanzet tot modulering wordt in het bijzonder ook getoetst aan de bepalingen van de recente richtlijn 2014/26/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake collectief beheer.

De bijdrage is gepubliceerd in Auteurs & Media (Larcier), 2014/3, p. 173 e.v.

Contacteer
Joris Raport voor meer informatie.