Bank- en financiewezen

Verdere informatieverplichtingen bij commercialisering financiële producten aan consumenten

Financiële producten - Commercialisering - Consument - Informatie

Read More

OTC Derivaten Transacties

OTC-Derivaten - Centrale tegenpartijen - Centraal transactieregister - Bevoegde autoriteiten

Read More

19 juni 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp lunchcauserie actualia kredieten

Kredieten - Lunchcauserie AEDBF / EVBFR

Read More

22 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Wet roerende zekerheden

Wet Roerende Zekerheden - Zakelijke zekerheden - Pand - Eigendomsvoorbehoud

Read More

Een specifiek statuut voor onafhankelijk financieel planners

Onafhankelijk financieel planners - Statuut - Vergunning - Gedragsregels - Toezicht

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Zekerheden

Zakelijke zekerheden - Eigendomsoverdracht van schuldvorderingen tot zekerheid

Read More

25 april 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp studiedag Corporate governance in de financiële sector: uitdagingen na de financiële crisis en impact van de nieuwe bankenwet

Coporate goverance - Financiële sector - Bankenwet

Read More

24 april 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

R. Feltkamp benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie Onrechtmatige Bedingen - permanente deskundige

Commissie Onrechtmatige Bedingen - benoeming

Read More

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Read More

Bankwet & wet versterking stabiliteit van de bank- en financiële sector in tweede lezing goedgekeurd

Bankwet - Kredietinstellingen - Stabiliteit Belgische bank- en financiële sector Read More

Tenuitvoerlegging door de FSMA van de ESMA-Richtsnoeren m.b.t. beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFID-richtlijn)

ESMA – MiFID – Belangenconflicten – Toezicht FSMA

Read More

Een nieuwe bankwet voor België

Bankwet - Kredietinstellingen - Depositohouders - Asset encumbrance ratio Read More

Nederlandse Hoge Raad bevestigt wanbeleid Fortis N.V.

Bankencrisis – Kredietinstellingen – Wanbeleid - Aansprakelijkheid

Read More

Thematische volklening: een middel om spaargelden te bestemmen voor socio-economische en maatschappelijk verantwoorde projecten

Aantrekken van financieringsmiddelen – Termijndeposito – Kasbon – Openbare uitgifte – Kredietinstelling – Verzekeringsonderneming – socio-economische en maatschappelijke projecten

Read More

Nieuwe wet geeft de financiering van KMO’s een duwtje in de rug

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Read More

Nieuwe bepalingen inzake transparantie van belangrijke deelnemingen

KMO’s – Transparantie – Uitgifte financiële instrumenten – Uitgifte effecten – Uitgifte aandelen

Read More

REMIT - Groothandelsmarkt voor energie - Integriteit - Handel met voorwetenschap - Marktmanipulatie

Net gepubliceerd: Insider trading and market manipulation in wholesale energy markets The Impact of REMIT Read More

Invoering Wetboek Economisch Recht in stroomversnelling

Wetboek Economisch Recht - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Bijzondere rechtsprocedures - Handelsagentuur - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Concessies van alleenverkoop

Read More

Reglement eigen vermogen instellingen voor elektronisch geld goedgekeurd

Instellingen voor elektronisch geld - eigen vermogen - reglement NBB Read More

Verscherpt toezicht op de financiële sector (II)

Toezicht op de kredietinstellingen – Toezicht door de FSMA – bevoegdheden FSMA –
Informatieverschaffing – Financiële instellingen en tussenpersonen – Beleggingsonderneming – Bemiddelaars – Vermogensbeheer en beleggingsadviseurs – Vordering tot staking

Read More

Verscherpt toezicht op de financiële sector (I)

Toezicht op de kredietinstellingen – Toezicht door de FSMA – Bevoegdheden FSMA –
Informatieverschaffing – Financiële instellingen en tussenpersonen – Beleggingsonderneming – Bemiddelaars – Vermogensbeheer en beleggingsadviseurs
Read More

MODO Advocaten / Avocats breidt uit

Elisabeth Wellekens versterkt opnieuw het team 'regulated industries' geleid door Régine Feltkamp. Read More

Herziening regelgeving openbare aanbiedingen van effecten

Beleggingsinstrumenten - Openbare aanbieding – Drempels – Bescherming van de belegger – Notie gekwalificeerde belegger Read More

(R)evolutie inzake benoemde contracten: koop en pand herbekeken

Nieuw kooprecht - Nieuw pandrecht?

Een overzicht van op til zijnde wijzigingen aan een aantal benoemde contracten van het Burgerlijk Wetboek.

Read More

Ministerieel Comité en een College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst

Witwassen – fraudebestrijding – terrorismebestrijding

Read More

Europees Hof van Justitie acht verbod gezamenlijk aanbod met financiële dienst als bestanddeel toegelaten

Wet Marktpraktijken - Reclame - Gezamenlijk aanbod - Financiële diensten - Verbod (art. 72, §1 WMPC) - Geldigheid
Read More

ACER en ESMA verstevigen hun samenwerking voor een coherente benadering van marktmisbruiken in de energiesector

Groothandelmarkt voor energie - ESMA - ACER - Samenwerking - Marktmisbruik - Voorkennis - Marktmanipulatie - Data collectie

ACER en ESMA hebben op 18 juli 2013 (inwerkingtreding op zelfde dag) een memorandum of understanding (MoU) van onbepaalde duur ondertekend waarbij hun samenwerking rond de uitwisseling van informatie in het kader van hun bevoegdheden inzake marktmisbruik en data collectie op de groothandel markt voor energie verder vorm wordt gegeven.

Meer info


Publicatie: Contracteren met de consument - Régine Feltkamp & Frédéric Vanbossele

E-commerce, consumentenkoop en onrechtmatige bedingen Read More

Publicatie: Contracteren door en met ondernemingen: basisnotities en -beginselen - Régine Feltkamp

Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen Enkele basisnoties
Read More

Financiering extremistische activiteiten: inzage voor de Cel Financiële Informatieverwerking?

Financieel Recht – Witwassen – Financiering van verdachte handelstransacties – extremisme – Cel Financiële Informatieverwerking

Read More

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft aangenomen door de Kamer

Krediet - Zekerheden - Pand - Roerende goederen - Pandregister Read More

Voorstelling Wetboek van Economisch Recht

Op 22 mei 2013 organiseert de FOD Economie van 12.00-14.00u een workshop over het Wetboek Economisch Recht.

Na een uiteenzetting door Minister J. Vande Lanotte, een introductie door J.-M. Delporte (Voorzitter FOD Economie) en een voorstelling van het Wetboek door E. Pieters (directeur-generaal AD Regulering en Organisatie van de Markt), zullen Prof. dr. K. Byttebier en R. Feltkamp er hun standpunt uiteenzetten over het Wetboek.

Praktische info

PPT presentatie van de voordracht van Prof. Dr. Koen Byttebier en Prof. Dr. R. Feltkamp inzake het Wetboek Economisch Recht

Bijzonder vermogen - Kredietinstelling - Belgische covered bond

Net gepubliceerd: "Een kredietinstelling, meerdere vermogens - vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds", Liber Amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia 2013.

Instelling voor elektronisch geld

Net gepubliceerd: "(Instellingen voor) elektronisch geld in & uit de Bankwet", door Régine Feltkamp in Les 20 ans de la loi bancaire / 20 jaar Bankwet, Cahiers AEDBF/EVBFR, Anthemis, 2013, 204p.

Volledige inhoudstafel

Belgische covered bonds / wet mobilisering schuldvorderingen

Presentatie : All animals are equal but some are more equal than others. Verdoken ongelijkheden in financieelrechtelijke verhoudingen? door R. Feltkamp

Op 29/03/13 heeft R. Feltkamp een presentatie gegeven op het colloquium "Recht(op)recht en de financieel-economische crisis" (VUB) over verdoken ongelijkheden tot stand gebracht door recente regelgeving voor de financiële sector die de mobilisering van schuldvorderingen beoogt te bevorderen in het kader van (her)financieringsoperaties (Wet Belgische covered bonds / Wet mobilisering schuldvorderingen).


Praktische info

(Instellingen voor) elektronisch geld

Een nieuw wettelijk kader voor instellingen voor elektronisch geld: voor een korte bespreking zie A more accessible and simplified statute for e-money institutions

Zakelijke zekerheden

Lunch debat: Big Bang wat betreft de zakelijke zekerheden op roerende goederen / Big Bang dans les sûretés réelles mobilières

Op 13/06/13 zal R. Feltkamp een lunch debate van het AEDBF/EVBFR modereren over de nakende nieuwe regaling intake roerende zakelijke zekerheden.

Sprekers zijn: I. Peeters en J. Cattaruzza

Praktische info