19 juni 2014: Voorzitterschap R. Feltkamp lunchcauserie actualia kredieten

Kredieten - Lunchcauserie AEDBF / EVBFR

Read More

22 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Wet roerende zekerheden

Wet Roerende Zekerheden - Zakelijke zekerheden - Pand - Eigendomsvoorbehoud

Read More

9 mei 2014: Voordracht R. Feltkamp & E. Wellekens - Zekerheden

Zakelijke zekerheden - Eigendomsoverdracht van schuldvorderingen tot zekerheid

Read More

24 april 2014: Voordracht R. Feltkamp - Zekerheden

Roerende zakelijke zekerheden - Pand

Read More

Wetboek Economisch Recht - Marktregulering

Wetboek Economisch Recht - Marktregulering - Overleg - Buitengerechtelijke geschillenregeling

Read More

25 maart 2014: Voordracht R. Feltkamp & K. Byttebier - Wetboek van Economisch Recht

Wetboek Van Economisch Recht - Marktregulering

Read More

R. Feltkamp benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie Onrechtmatige Bedingen - permanente deskundige

Commissie Onrechtmatige Bedingen - benoeming

Read More

Wetboek van Economisch Recht & Vrije Beroepen

Vrije beroepen - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Vordering tot staking

Read More

Nieuwe wet geeft de financiering van KMO’s een duwtje in de rug

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Read More

Nieuwe bepalingen inzake transparantie van belangrijke deelnemingen

KMO’s – Transparantie – Uitgifte financiële instrumenten – Uitgifte effecten – Uitgifte aandelen

Read More

Publicatie: Remedies for non-performance under the draft regulation for a Common European Sales Law R. Feltkamp & F. Vanbossele

Koop - Wanprestatie- Rechtsmiddelen koper - Rechtsmiddelen verkoper
Read More

Invoering Wetboek Economisch Recht in stroomversnelling

Wetboek Economisch Recht - Marktpraktijken - Consumentenbescherming - Bijzondere rechtsprocedures - Handelsagentuur - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Concessies van alleenverkoop

Read More

MODO Advocaten / Avocats breidt uit

Elisabeth Wellekens versterkt opnieuw het team 'regulated industries' geleid door Régine Feltkamp. Read More

(R)evolutie inzake benoemde contracten: koop en pand herbekeken

Nieuw kooprecht - Nieuw pandrecht?

Een overzicht van op til zijnde wijzigingen aan een aantal benoemde contracten van het Burgerlijk Wetboek.

Read More

Wetboek van Economisch Recht - Boek III

Vrijheid van vestiging en dienstverlening - KBO - Toetreding tot de markt - Boekhoudverplichtingen Read More

Nieuwe wet beoogt de stopzetting van wederverkoop tickets aan woekerprijzen

Tickets - Evenementen - Culturele - Sportieve - Doorverkoop - Woekerprijzen - Consument Read More

Europees Hof van Justitie acht verbod gezamenlijk aanbod met financiële dienst als bestanddeel toegelaten

Wet Marktpraktijken - Reclame - Gezamenlijk aanbod - Financiële diensten - Verbod (art. 72, §1 WMPC) - Geldigheid
Read More

Publicatie: Contracteren met de consument - Régine Feltkamp & Frédéric Vanbossele

E-commerce, consumentenkoop en onrechtmatige bedingen Read More

Publicatie: Ondernemingsactiviteit en geschillenregeling - Régine Feltkamp & Joris De Vos

Conventionele bedingen inzake geschillenbeslechting Read More

Publicatie: Contracteren door en met ondernemingen: basisnotities en -beginselen - Régine Feltkamp

Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen Enkele basisnoties
Read More

Innovative Thinking

Modo Advocaten/Avocats start met Innovative Thinking : kosteloze juridisch-strategisch brainstorming over projecten en ideeën die innovatief, creatief, artistiek of maatschappelijk relevant zijn. Read More

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft aangenomen door de Kamer

Krediet - Zekerheden - Pand - Roerende goederen - Pandregister Read More

Mei 2013: de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) stelt zijn jaarverslag 2012 voor

Reclame - Communicatie - Marktpraktijken
Read More

Wetboek van Economisch Recht - Boek IX

Economisch Recht - Producten - Diensten - Veiligheid Read More

Voorstelling Wetboek van Economisch Recht

Op 22 mei 2013 organiseert de FOD Economie van 12.00-14.00u een workshop over het Wetboek Economisch Recht.

Na een uiteenzetting door Minister J. Vande Lanotte, een introductie door J.-M. Delporte (Voorzitter FOD Economie) en een voorstelling van het Wetboek door E. Pieters (directeur-generaal AD Regulering en Organisatie van de Markt), zullen Prof. dr. K. Byttebier en R. Feltkamp er hun standpunt uiteenzetten over het Wetboek.

Praktische info

PPT presentatie van de voordracht van Prof. Dr. Koen Byttebier en Prof. Dr. R. Feltkamp inzake het Wetboek Economisch Recht

Wetboek van Economisch Recht - Boeken IV & V


Boek IV 'Bescherming van de mededinging' en Boek V 'Mededinging en prijsevoluties' werden ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht door 2 wetten van 3 april 2013 (BS 26 april 2013). De inwerkingtreding zal bij Koninklijk Besluit worden bepaald.

Door beide teksten wordt de organisatie van de Belgische Mededingingsautoriteit herzien en worden bepalingen ingevoegd waardoor deze instelling prijsevoluties kan controleren en maatregelen kan nemen in geval van problemen inzake prijzen. Een seminarie over beide nieuwe wetten wordt door het VBO georganiseerd op 10 juni 2013.

Over het Wetboek Economisch Recht


Het wetboek is het resultaat van een beoordeling van de bestaande economische regelgeving die in 2006 werd aangevangen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

Vanuit de vaststelling dat het economisch recht gekenmerkt werd door een wildgroei aan vaak complexe en verouderde regelgeving, die veelal bron van rechtsonzekerheid was, werd de bestaande economisch rechtelijke regelgeving onderzocht vanuit verschillende invalshoeken: effectiviteit, aanwending, efficiëntie, doeltreffendheid, moderniteit, samenhang met het juridische besluitvormingsproces in het algemeen, enz. Een aantal hoogstaande personaliteiten werden samengebracht in een Ronde Tafel om de werkzaamheden te begeleiden.

Het resultaat van de werkzaamheden werd opgenomen in een verslag waarin de onderzochte regelgeving kritisch werd geëvalueerd en een reeks voorstellen tot modernisering werden gemaakt. Tegelijkertijd werd voorgesteld de regelgeving in zijn geheel te reorganiseren in een logisch geordend en coherent geheel gebaseerd op een eenheidsvisie. Door de FOD Economie werd aan Régine Feltkamp en Professor K. Byttebier (Vakgroep privaat en economisch recht VUB) de opdracht verleend een ontwerp van wetboek op te stellen. In de periode 2007-2010 werkten zij samen met F. Vanbossele aan een ontwerptekst.

Een eerste ontwerp van wetboek werd ingediend in november 2009. Ingevolge de val van de regering waardoor enkel lopende zaken konden worden afgehandeld, kon het project toen niet verder worden behandeld. Eind 2012 werd het project opnieuw opgenomen door Minister van economie Vande Lanotte. Na een herwerking van het oorspronkelijk ontwerp, mede in het licht van gewijzigde beleidsvisies en evoluties in de Europese en nationale regelgeving, zag in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 de eerste steen van het werk het licht als wettekst. De verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht worden gefaseerd ingevoerd via de techniek van de zogeheten “aanbouwwetgeving”. Deze techniek bestaat erin de verschillende boeken die deel zullen uitmaken van het wetboek als afzonderlijke wetswijzigingen in te voegen in de wet van 28 februari 2013.

Régine Feltkamp

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht

Net gepubliceerd: Un droit de vente européen pour une meilleure protection du consommateur ? Les moyens d’action du consommateur en cas d’inexécution du vendeur, door R. Feltkamp en F. Vanbossele in European Journal of Consumer Law.

In deze bijdrage bestuderen we verder de bepalingen van het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (CESL) inzake de rechtsmiddelen van de koper-consument.

Wetboek van Economisch Recht ingevoerd

Een eerste stuk van het Wetboek van Economisch Recht is nu wet (BS 29/3/13).

Het gepubliceerde deel bevat Boek II met een reeks algemene principes (bijv. vrijheid van ondernemen) en Boek VIII met bepalingen over de kwaliteit van production en diensten. De andere delen worden snel verwacht.


Over het Wetboek Economisch Recht

Het wetboek is het resultaat van een beoordeling van de bestaande economische regelgeving die in 2006 werd aangevangen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.

Vanuit de vaststelling dat het economisch recht gekenmerkt werd door een wildgroei aan vaak complexe en verouderde regelgeving, die veelal bron van rechtsonzekerheid was, werd de bestaande economisch rechtelijke regelgeving onderzocht vanuit verschillende invalshoeken: effectiviteit, aanwending, efficiëntie, doeltreffendheid, moderniteit, samenhang met het juridische besluitvormingsproces in het algemeen, enz. Een aantal hoogstaande personaliteiten werden samengebracht in een Ronde Tafel om de werkzaamheden te begeleiden.

Het resultaat van de werkzaamheden werd opgenomen in een verslag waarin de onderzochte regelgeving kritisch werd geëvalueerd en een reeks voorstellen tot modernisering werden gemaakt. Tegelijkertijd werd voorgesteld de regelgeving in zijn geheel te reorganiseren in een logisch geordend en coherent geheel gebaseerd op een eenheidsvisie. Door de FOD Economie werd aan Régine Feltkamp en Professor K. Byttebier (Vakgroep privaat en economisch recht VUB) de opdracht verleend een ontwerp van wetboek op te stellen. In de periode 2007-2010 werkten zij samen met F. Vanbossele aan een ontwerptekst.

Een eerste ontwerp van wetboek werd ingediend in november 2009. Ingevolge de val van de regering waardoor enkel lopende zaken konden worden afgehandeld, kon het project toen niet verder worden behandeld. Eind 2012 werd het project opnieuw opgenomen door Minister van economie Vande Lanotte. Na een herwerking van het oorspronkelijk ontwerp, mede in het licht van gewijzigde beleidsvisies en evoluties in de Europese en nationale regelgeving, zag in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 de eerste steen van het werk het licht als wettekst. De verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht worden gefaseerd ingevoerd via de techniek van de zogeheten “aanbouwwetgeving”. Deze techniek bestaat erin de verschillende boeken die deel zullen uitmaken van het wetboek als afzonderlijke wetswijzigingen in te voegen in de wet van 28 februari 2013.

Régine Feltkamp

Cloud computing

Presentatie: De onderneming in een digitale omgeving – contractuele aspecten van cloud computing (Contractual aspects of cloud computing)

Op 21/03/13 hebben R. Feltkamp en J. Raport deelgenomen aan een studiedag gewijd aan cloud computing. J. Raport gaf een uiteenzetting over intellectuele rechten en de verwerking van persoonsgegevens. R. Feltkamp is ingaan op aansprakelijkheidsbedingen.

Praktische info

Zakelijke zekerheden

Lunch debat: Big Bang wat betreft de zakelijke zekerheden op roerende goederen / Big Bang dans les sûretés réelles mobilières

Op 13/06/13 zal R. Feltkamp een lunch debate van het AEDBF/EVBFR modereren over de nakende nieuwe regaling intake roerende zakelijke zekerheden.

Sprekers zijn: I. Peeters en J. Cattaruzza

Praktische info