Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

Krediet – Kredietovereenkomst – Financiering KMO

De Ministerraad keurde op 14/2/14 een ontwerp van koninklijk besluit goed om bindende kracht te verlenen aan de gedragscode die werd opgesteld in uitvoering van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze wet, waarmee de Belgische wetgever een specifiek kader voor kredieten aan ondernemingen creëerde, bepaalt dat de representatieve werkgeversorganisaties die de belangen van de KMO’s behartigen en de representatieve organisatie van de kredietsector binnen de drie maanden na publicatie van deze wet (d.i. 31/12/13) een gedragscode moeten uitwerken.

De door UCM, UNIZO en Febelfin opgestelde gedragscode beoogt de volgende punten te verduidelijken:

1/ welke informatie de kredietlener aan de ondernemer moet verstrekken op het tijdstip van de kredietaanvraag en op het tijdstip van het afsluiten van de kredietovereenkomst;

2/ welke informatie er van de KMO wordt verwacht;

3/ hoe de wederbeleggingsvergoeding voor kredieten boven 1 miljoen EUR berekend moeten worden;

4/ welke informatie de kredietinstelling aan de kmo moet geven bij kredietweigering.

Zie over de wet ook onze eerdere bespreking.


R. Feltkamp