Nieuwe wet beoogt de stopzetting van wederverkoop tickets aan woekerprijzen

Tickets - Evenementen - Culturele - Sportieve - Doorverkoop - Woekerprijzen - Consument

Pasted Graphic
Bob Laes
Senior medewerker MODO Advocaten


Op 17 juli 2013 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen goed.


Doel

Dit ontwerp heeft tot doel de doorverkoop van tickets voor culturele en sportieve evenementen te reguleren en zo de gigantische winsten, die hierbij vaak gegenereerd worden ten kosten van de consument, definitief aan banden te leggen.

De afwezigheid van een specifiek en allesomvattend wettelijk kader aangaande deze materie heeft de deur immers wagenwijd opengezet voor verschillende actoren die gretig inspelen op de grote vraag naar (een vaak te beperkt aantal) tickets voor populaire culturele en sportieve evenementen.

Zo waren de beschikbare tickets voor het dance festival “Tomorrowland”, dat het voorbije weekend toe was aan zijn negende editie, reeds na acht minuten uitverkocht. Dit veroorzaakte een ware stormloop op bepaalde Internetfora waar massaal tickets aan woekerprijzen (soms tot meer dan 7.000€ voor een ticket met een aankoopwaarde van 100€) te koop werden aangeboden.


Voorwaarden

Om dergelijke praktijken in de toekomst onmogelijk te maken, wordt in de eerste plaats aan de oorspronkelijke verkoper de verplichting opgelegd om de “definitieve prijs”, d.i. de door de consument betaalde totaalprijs (inclusief eventuele taksen, reservatie- en administratiekosten, …) op ondubbelzinnige en duidelijk leesbare wijze op het ticket te vermelden, en dit ongeacht de vorm van het ticket (fysiek, elektronisch, …).

Krachtens artikel 5 van de nieuwe wet kunnen tickets nog enkel occasioneel doorverkocht worden aan de op het desbetreffende ticket vermelde definitieve prijs. De term occasioneel beoogt overduidelijk de uitsluiting van (rechts)personen die zich beroepsmatig en/of met winstbejag bezig houden met de aan- en wederverkoop van tickets.

Bovendien wordt gesteld dat enkel de normale toegangsbewijzen doorverkocht kunnen worden. Bevoorrechte of promotionele tickets waarvoor er géén oorspronkelijke verkoop heeft plaatsgevonden, mogen niet het voorwerp uitmaken van een (weder)verkoop. Hierdoor lijkt het niet uitgesloten dat VIP-tickets, die doorgaans wel worden aangekocht door bedrijven etc., kunnen worden doorverkocht, voor zover dit geschiedt aan de oorspronkelijke aankoopprijs. Indien het tickets betreffen die bv. gewonnen werden via een wedstrijd, zullen deze niet kunnen worden (door)verkocht bij gebreke aan een initiële aankoop.
De wetgever verduidelijkt tevens dat de wederverkoop van tickets niet mag geschieden alvorens de oorspronkelijke verkoop werd gestart. Deze bepaling kan worden beschouwd als een reactie op de praktijk die erin bestaat de consument, mits betaling van een surplus, reeds voor start van de officiële verkoop de garantie te bieden dat hij/zij tickets in de wacht zal kunnen slepen.

Met het oog op de evaluatie van de wet én, belangrijker, de invoering van best practices, voorziet de wet in de organisatie van een constant overleg tussen de betrokken actoren (organisatoren, distributeurs, etc.) uit de sector.


Sanctie

Teneinde de naleving van de wetsbepalingen te verzekeren, wordt aan de ambtenaren van de FOD Economische Zaken een relatief ruime specifieke bevoegdheid toegekend om overtredingen op te sporen, vast te stellen en te beteugelen. Zo zullen deze ambtenaren, onder bepaalde voorwaarden, ondermeer kunnen binnentreden in de lokalen en/of woonplaats van de wederverkoper en zullen zij ambtshalve waarschuwingen kunnen uitdelen aan de overtreder(s) of laatstgenoemden een geldboete kunnen opleggen van 250€ tot maximaal 10.000€.

Aangezien het merendeel van de Internetplatformen, via dewelke tickets voor populaire culturele of sportevenementen worden aangeboden, niet gevestigd zijn in België (zoals bv. “Viagogo”), valt nog af te wachten of, en zo ja in welke mate, de ambtenaren van de FOD Economische Zaken in de praktijk effectief veel wanpraktijken aan de kaak zullen kunnen stellen en beteugelen.

Bovenvermelde bevoegdheidstoekenning aan de ambtenaren van de FOD Economische Zaken doet trouwens geen afbreuk aan de algemene bevoegdheid van de officieren van de gerechtelijke politie om inbreuken op te sporen en vast te stellen. Daarenboven wordt in de wet de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel bevoegd verklaard om, via een procedure zoals in kortgeding, elke inbreukmakende praktijk te doen staken, dit op vordering van een belanghebbende partij.

Belangrijk voor de benadeelde consument is dat de wet tevens voorziet dat het teveel betaalde bedrag zal kunnen worden teruggevorderd van de wederverkoper, en dit ongeacht of deze wederverkoper het ticket al dan niet zelf heeft aangekocht aan de op het ticket vermelde totaalprijs.


Toekomst

Deze wet zal van kracht worden op de eerste dag van de maand die volgt op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

De praktijk zal dienen uit te wijzen of deze wet een stap in de goede richting is. Enkele betrokken actoren vrezen evenwel dat de nieuwe wetsbepalingen enkel tot gevolg zullen hebben dat de lokale Belgische zwarte markt zich opnieuw zal verplaatsen van het Internet naar de straat.