Bankwet & wet versterking stabiliteit van de bank- en financiële sector in tweede lezing goedgekeurd

Bankwet - Kredietinstellingen - Stabiliteit Belgische bank- en financiële sector
De Ministerraad keurde op 14/2/14 in tweede lezing het voorontwerp van wet goed betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (de 'bankwet').

Dit voorontwerp beoogt o.m.:

1/ de richtlijn 2013/36/EU van 26 juni 2013 (CRD IV) om te zetten in Belgisch recht;

2/ de richtlijn bankherstel en -resolutie (BRR) om te zetten in Belgisch recht;

3/ gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Nationale Bank van België inzake structurele hervormingen van de Belgische banksector en aan de aanbevelingen van de Dexiacommissie

4/ te anticiperen op de nakende overheveling van het bancair toezicht naar de Europese Centrale Bank (ECB).

De Ministerraad keurde op 14/2/14 eveneens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen dat aansluit bij het ontwerp van bankwet en het wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid die de ministerraad op 31 december 2013 goedkeurde. 

Voor meer informatie over de nieuwe maatregelen zie de presentatie die bij het persbericht werd gevoegd of bekijk de persconferentie waarop de maatregelen werden toegelicht.

R. Feltkamp