Publicaties

Stacks Image 1022

Algemeen ondernemingsrecht

Stacks Image 1020

Bank- en financieel recht

Stacks Image 1016

Energierecht

Stacks Image 296

Intellectuele rechten

Stacks Image 1018

Vennootschapsrecht

 • Algemeen ondernemingsrecht

  K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP & E. PIETERS, "Le Code de Droit Economique - Survol du contenu et des principales nouveauté", TBH 2014/4, p. 327 e.v.

  R. FELTKAMP & F. VANBOSSELE, "Remedies for non-performance under the draft regulation for a Common European Sales Law", in The draft common sales law: towards an alternative sales law?, I. CLAEYS and R. FELTKAMP (eds.), Antwerpen, Intersentia, 2013

  R. FELTKAMP & F. VANBOSSELE, "Un droit de vente Européen, pour une meilleure protection du consommateur? Les moyens d'action du consommateur en cas d'inexécution du vendeur", RDEC, 2013/1, p. 3-36 (
  Larcier)

  R. FELTKAMP, "Cloud computing en aansprakelijkheidsbedingen, oude wijn in nieuwe zakken?", to be published in 2013

  R. FELTKAMP m.m.v. E. WELLEKENS, “Het beding ten behoeve van een derde”, Commentaar bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, herwerking 2012

  R. FELTKAMP, “Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen – enkele basisnoties”, Ondernemingscontracten stap voor stap, Brussel, Larcier, 2011, p. 25-61 (basics of contracts and contract negotiations)

  R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, “The Optional Common European Sales Law: Better buyer’s remedies for seller’s non-performance in sales of goods?”, European Review of Private Law, 2011, vol. 19, n° 6, 2011, p. 873-905 (also available at:
  http://www.kluwerlawonline.com

  J. DEVOS en R. FELKAMP, “Conventionele bedingen inzake geschillenbeslechting”, Ondernemingscontracten stap voor stap, Brussel, Larcier, 2011, p. 589-654 (dispute settlement clauses)

  R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, “Contracteren met de consument, e-commerce, consumentenkoop en onrechtmatige bedingen”, in Ondernemingscontracten stap voor stap, Brussel, Larcier, 2011, p. 385-433 (consumer contracts, consumer sales, e-commerce)

  R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, “Contractuele vrijheid: kiezen of delen”, Forward Magazine VBO, mei 2011, p. 71

  J. DEVOS en R. FELTKAMP, “De dading als instrument tot beëindiging van conflicten in vennootschappen”, in K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS, E. JANSSENS en T. VAN DE GEHUCHTE (eds.), Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia 2009, p. 259-309 (settlement contracts - conflicts in companies)

  K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, Naar een Wetboek Economisch Recht, Actes du Colloque “Codification de la législation économique”/ Handelingen van het Colloquium “Codificatie van de economische wetgeving”, Brussel, 2009, FOD Economie, p. 17-96 (codification of Belgian business law), also available at
  www.economie.fgov.be

  R. FELTKAMP, “Het beding ten behoeve van een derde”, Commentaar bijzondere overeenkomsten, Antwerpen Kluwer, 2005

  R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005 (transfer of receivables)

  R. FELTKAMP, “De overdracht van schuldvordering in het Belgische recht, bevindingen van een onderzoek naar een meer uniforme tegenwerpbaarheidsregeling”, DAOR 2003-2004, p. 30-70 (transfer of receivables)

  K. BYTTEBIER en R. FELTKAMP, “Juridische aard, grondslagen, geldigheidsvoorwaarden en rechtsgevolgen van de patronaatsverklaring”, TPR 2002, p. 955-1066 (letter of comfort)

  K. BYTTEBIER, R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE, Naar een Wetboek Economisch Recht, Actes du Colloque “Codification de la législation économique”/ Handelingen van het Colloquium “Codificatie van de economische wetgeving, Brussel, 2009, FOD Economie, p. 17-96 (Towards a Belgian business law code)

  R. FELTKAMP en M. FLAMÉE, "Telecommunicatie, privacy en verwerking van persoonsgegevens", A&M 1999, deel I, p. 169-185, deel II p. 313-337 (telecom, privacy and data processing)
 • Bank- en financeel recht

  R. FELTKAMP, Een kredietinstelling, meerdere vermogens-Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds, Liber Amicorum Hélène Casman, Intersentia, 2013

  R. FELTKAMP en M. GODIN, A more accessible and simplified statute for e-money institutions,
  short overview

  R. FELTKAMP, (Instellingen voor) elektronisch geld in & uit de Bankwet, 20 ans de loi bancaire / 20 jaar bankwet, Cahiers AEDBF/EVBFR, Anthemis, Limal, 2013; p. 27-38

  R. FELTKAMP, Voorwoord, in Les services de paiements – De betalingsdiensten, Cahiers AEDBF / EVBFR, Limal, Anthemis, 2011, p. 7-9

  K. BYTTEBIER and R. FELTKAMP, “International aid for the Palestinian Occupied Territories through the IMF and the World Bank) a legal analysis”, in K. BYTTEBIER, K. VANDERBORGHT and C. MACKENZIE (eds.), Imagining a shared future: Perspectives on law, conflict and economic development in the Middle East, CMP Publishing Ltd., 2011, p. 347-397

  R. FELTKAMP, Bespreking arrest EHVJ 23 december 2009 inzake misbruik van voorkennis, TBH 2010/5, p. 431 (insider dealing-securities)

  R. FELTKAMP en J.- PH. SMEETS, “Markten voor financiële instrumenten, het MiFID omzettingsbesluit bekrachtigd - Marché d’instruments financiers, confirmation de l’arrêté de transposition MiFID”, TBH 2008, p. 834 (MiFID)

  R. FELTKAMP, “Mogelijke aanspraken van de begunstigde van een overschrijvingsopdracht jegens de bank bij niet-uitvoering”, (noot onder Gent 13 februari 2006), TBH 2008, p. 54-58 (payment by wire transfer - liability)

  R. FELTKAMP, Voorwaarden waaronder ICB’s effecten mogen uitlenen, Balans 2006

  R. FELTKAMP, Législation anti-blanchiment – Les sociétés de gestion d’OPC également soumises, Bilan 2006, p. 4

  R. FELTKAMP, “Effectenleningen door instellingen voor collectieve beleggingen”, T.Fin.R. 2006, afl. 3, 1439-1441

  R. FELTKAMP, “Witwaspreventie. Ook voor beheersvennootschappen van ICB's”, Balans 2006, afl. 545, 4.

  R. FELTKAMP, “Financiële instrumenten en de Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument”, (noot onder Vz. Kh. Antwerpen 16 juli 1998), Jaarboek Handelspraktijken en mededinging 1998, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, p. 362-640

  K. DEBOUTTE en R.R. FELTKAMP, “Transacties in financiële instrumenten”, in De regulering van het beursapparaat, Brugge, die keure, 1997, 357-385 (transactions in financial instruments)
 • Vennootschapsrecht

  R. FELTKAMP en J.- PH. SMEETS, “De Europese regeling inzake grensoverschrijdende fusies omgezet - Transposition de la réglementation européenne concernant les fusions transfrontalières”, TBH 2008/10, 926-931

  R. FELTKAMP EN J.-P. SMEETS, “De Europese grensoverschijdende fusies omgezet”, Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, 2008/4, p. 106-108

  R. FELTKAMP, "De bijkantoren", in De nieuwe Vennootschapswet 1995, ed. K. BYTTEBIER, R.R. FELTKAMP en A. FRANÇOIS 1996, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1996, 127-156. (Ook verschenen in N.V. in de praktijk en B.V.BA. in de praktijk)

  R. FELTKAMP, en K. DEBOUTTE, Bestuurdersaansprakelijkheid binnen VZW, private stichting en vennootschap, Brochure voor het Kunstenloket, beschikbaar via
  http://www.kunstenloket.be/

  R. FELTKAMP, "Bijkantoren van buitenlandse vennootschappen", in N.V. in de praktijk, en B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, in 2005

  R. FELTKAMP, "De oprichting van bijkantoren", N.V. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer (opgenomen tot in 2005)

  R. FELTKAMP, "De oprichting van bijkantoren", B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer (opgenomen tot in 2005)

  R. FELTKAMP, "De overdracht van aandelen in de NV", NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, in 2001 herwerkt en verschenen als “Vennootschapsrechtelijke aspecten van de overdracht van aandelen”

  R. FELTKAMP, "De inpandgeving van aandelen in de NV", NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, in 2001 en 2010 herwerkt

  R. FELTKAMP, "De overdracht van aandelen in de BVBA", BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, in 2001 en in 2008 herwerkt

  R. FELTKAMP, "De inpandgeving van aandelen in de BVBA", BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, in 2001 en in 2009 herwerkt

  R. FELTKAMP en J. STOOP, "De patronaatsverklaring en de aansprakelijkheid van de vennootschap", verschenen in Vennootschappen en aansprakelijkheden, Antwerpen, Kluwer

  K. BYTTEBIER en R. FELTKAMP, "Controle op de vennootschap door de bedrijfsrevisor", RW 2003-2004, p. 1575-1596
 • Energierecht

  R. FELTKAMP, Insider trading and market manipulation in wholesale energy markets - The Impact of REMIT, EU ENergy Law and Policy Issues, Vol. 4, B. Delvaux, M. Hunt and K. Talis (eds)., to be published by Intersentia November 2013 (working paper version)

  R. FELTKAMP & C. MUSIALSKI, "Integrity and transparency in the EU wholesale electricity market - New rules for a better functioning market?", published in OGEL (
  full text / extract of working paper)

  R. FELTKAMP, "Marktmisbruiken bij transacties in gas en elektriciteit – de REMIT-bepalingen in een vogelvlucht", Bank.Fin.R. 2012, 109-119 (insider trading / market manipulation in wholesale energy market - EU Regulation on wholesale energy markets integrity and transparency (REMIT))

  R. FELTKAMP en Y. T’JAMPENS, “Contracten tot verhandeling van elektriciteit. Hoe autonoom is de partijwil?”, in Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten Welke toekomst beschoren? Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d’entreprise, quel avenir?, Intersentia, Antwerpen, 2011, p. 335-429 (contracts for electricity trade - freedom of will)

  R. FELTKAMP en C. MUSIALSKI, “Electricity markets and the functioning of spot power exchanges - a Belgian perspective”, TBM 2010, p. 2-27 (also available at:
  www.vub.academia.edu/RegineFeltkamp)

  I. TANT en R. FELTKAMP, “Reglementair kader voor een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken”, Bank.Fin.R. 2006/1, p. 47-50 (legal framework Belgian power exchanges)

  I. TANT, F. MOURLON BEERNAERT en R. FELTKAMP, “De onafhankelijke en goede werking van de Belgische elektriciteitsbeurs BELPEX”, in T. VANDEN BORRE (ed.), De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling?, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 251-287 (functioning of power exchange - BELPEX)

 • Intellectuele rechten

  J. RAPORT, De definitie van een “rechtenbeheerder” conform artikel 65 van de Belgische auteurswet - Aanzet tot modulering van de definitie van artikel 65 en het toepassingsgebied van de wetgeving op rechtenbeheerders, A&M 2014/13, p. 173 e.v.

  D. DENEUTER, Muziekuitgave en auteursrecht, Poppunt, Brussel, 2005, 39p.

  D. DENEUTER en T. DE MOT, Het opnemen van een cd in eigen beheer, een praktische & juridische benadering, Poppunt, Brussel, 2002, 47

Stacks Image 731
Stacks Image 511

© 2012 MODO
MODO Advocaten/Avocats is een advocatengroepering gevormd door D. Deneuter Advocatenkantoor BVBA (burgerlijke vennootschap), E. Bockstaellaan, 182, 1020 Brussel, RPR nr 884.861.417 en R.R. Feltkamp BVBA (burgerlijke vennootschap), Chrysantenstraat, 17, 1020 Brussel, RPR nr 898.972.442.