COVID-19 : MODO biedt startups een helpende hand / MODO tend la main aux startups


shutterstock-tijd_597978263

Ben je een startup? Wil je een innovatief project lanceren of implementeren? Laat het gratis juridisch screenen door MODO.

Via haar
Innovative Thinking denktank biedt MODO aan startups, KMOs en verenigingen gratis advies aan onder de vorm van juridisch-strategische brainstormsessies. “In vergelijking met de grotere hebben deze spelers vaak niet de expertise, noch de middelen om hun project juridisch en strategisch grondig te laten doorlichten en om het nodige kader uit te werken dat het welslagen ervan kan ondersteunen. Beloftevolle initiatieven of briljante ideeën halen het daardoor vaak niet, leiden niet tot het verhoopte resultaat of houden soms slechte verrassingen in. Het is spijtig dat creativiteit zo wordt gefnuikt.” geeft Régine Feltkamp, initiatiefneemster van het initiatief aan. “Dankzij de praktische ervaring die ik intussen heb verworven, begrijp ik de problemen en uitdagingen waarmee een KMO of een startup geconfronteerd wordt zeer goed en kan ik oplossingen aanreiken. Mijn expertise met hen zo delen en helpen waar ik kan, doe ik graag. Het geeft mij op professioneel maar vooral ook op persoonlijk vlak energie en inspiratie”.

Ondernemingen en in het bijzonder startups maken door de coronacrisis op dit moment moeilijke tijden mee. Creativiteit in stand houden is meer dan ooit cruciaal. Wij willen hiertoe bijdragen door startups aan te moedigen die bezig zijn met alternatieve manieren om toch economisch actief te blijven ondanks de coronamaatregelen, bijv. door een versnelde digitalisering van hun activiteiten in te voeren, of die een innovatief project voor ogen hebben dat een antwoord biedt op de tekorten of opportuniteiten die door de crisis naar boven komen. Aangezien twee paar ogen meer zien dan een, bieden we graag een brainstormingsessie aan voor vragen aangaande de onderneming en haar activiteiten, contracten, marktpraktijken, ra, nieuwe technologiëen en e-commerce of aangaande bijzonderheden die gelden voor gereguleerde sectoren zoals de financiële en de energiesector.

Het concept is eenvoudig. Stuur een mail naar
HeadsUp@modo-law.be, leg uit wat je project is en wat de link is met de coronacrisis. Geef ook aan met welke vragen je zit. Wij contacteren je om een datum voor de sessie vast te leggen. We geven per week in april en mei aan twee startups een Innovative Thinking sessie op afstand van 60 min. waarin we uw vragen bespreken.

***


Vous êtes une startup ? Vous développez un projet innovant ? Demandez un screening juridique gratuit de MODO.

Dans le cadre de son « think tank
Innovative Thinking  », MODO offre du conseil juridique et stratégique pour les projets innovants des startups, PMEs et autres associations. « Comparés aux structures plus grandes, ces acteurs n’ont souvent pas l’expertise nécessaire, ni les moyens suffisants pour implémenter le cadre juridique et stratégique adéquat. Par conséquent, des initiatives prometteuses ou des idées brillantes ne voient pas le jour, ne mènent pas aux résultats escomptés ou donnent même lieu à de mauvaises surprises. C’est dommage que la créativité soit ainsi bridée, » explique Régine Feltkamp, initiatrice du projet. « Avec l’expérience pratique que j’ai entretemps acquise, je comprends très bien les problèmes et défis auxquelles une PME ou une startup doit faire face et comment les surmonter. Venir en aide à de tels projets et pouvoir partager mon expertise me donne de l’énergie et de l’inspiration tant au niveau professionnel que personnel».

Les entreprises et surtout les startups traversent pour l’instant une période difficile. Maintenir la créativité est crucial. Nous voulons y contribuer en encourageant les startups qui cherchent à rester économiquement actives malgré les mesures actuelles ou qui souhaitent apporter une solution à des manques ou des opportunités révélées par cette crise corona. Puisque deux avis valent mieux qu’un, nous proposons une session « brainstorming » pour les questions liées à l’entreprise et son activité, aux contrats, aux pratiques de marché, à la protection du consommateur, aux nouvelles technologies et aux particularités des secteurs régulés tels que le secteur financier ou le secteur de l’énergie.

Le concept est simple. Envoyez un mail à
HeadsUp@modo-law.be, expliquez votre initiative et le lien avec la crise corona. Indiquez également vos questions ou points de discussion. Nous vous contacterons pour fixer la date de la session. Nous offrons par semaine en avril et en mai, à deux startups, une session Innovative Thinking de 60 min, à distance, où nous discuterons de vos questions.