Pand op handelszaak t.v.v. banken: einde monopolie en herregistratie vereist


Pasted Graphic

Pand - Roerende zekerheden - Nationaal pandregister - Pand handelszaak - Bank - Kredietinstelling

De nieuwe Pandwet (wet van 11 juli 2013) die sinds 1 januari 2018 van toepassing is, brengt een aantal nieuwigheden voor banken.

Cruciaal onderdeel van de nieuwe regeling is de mogelijkheid van registratie van een pand in het Nationaal Pandregister, een geïnformatiseerde en online toegankelijke softwaretoepassing. Dit is dus niet meer voorbehouden voor het pand op een handelszaak. Enige uitzondering is pand op schuldvorderingen, waarvoor geen registratie mogelijk is, maar de regeling de vereisten van “controle” en een kennisgeving voorschrijft.

Voor een pand op lichamelijke roerende goederen is dus voortaan geen buitenbezitstelling meer nodig om een geldig en tegenwerpbaar pand tot stand te brengen, wat als voordeel heeft dat de pandgever de in pand gegeven goederen verder kan gebruiken bijv. om er inkomsten mee te genereren.

Dankzij het Koninklijk Besluit van 14 september 2017, dat de modaliteiten voor de toegang tot en de raadpleging van het Nationaal Pandregister, alsmede de retributies verschuldigd voor registraties en de wijzigingen hiervan vastlegt, kan dit Nationaal Pandregister
effectief gebruikt worden vanaf 1 januari 2018.

Voor zover de pandgever geen consument is, zullen banken voortaan ook hun pandrechten, die niet vallen onder de Wet Financiële Zekerheden, op roerende goederen kunnen uitwinnen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.

Nadeel van de nieuwe regeling voor banken is dat zij hun bestaande “monopolie” op het pand op de handelszaak verliezen.

Elke schuldeiser zal voortaan gebruik kunnen maken van het pand op de handelszaak.

Praktisch gezien zijn de gevolgen hiervan mogelijk beperkt wegens een reeds eerder door de bank gevestigd pand op handelszaak, waardoor die bank toch nog voorrang heeft.

Maar banken zullen evenwel de bestaande panden op de handelszaak enkel behouden indien ze dat pand
binnen het jaar (d.i. uiterst op 31/12/2018) in het Nationaal Pandregister opnieuw hebben laten registreren.

Banken weze gewaarschuwd!

Meer info:
Régine Feltkamp, Dominique Walravens, Gerrit Hendrikx & Nathalie Albert

Zie ook:
Nieuwe regeling zakelijke zekerheden eindelijk in werking vanaf 1 januari 2018

Aanpassing wet roerende zekerheden

Nieuwe wettelijke bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen op til